Facebook
Instagram
YouTube

Szczegółowy
REGULAMIN KONKURSU

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs „ROZDANIE”, dalej zwany Konkursem.
 2. Organizatorem konkursu jest In Rock Music Press Włodzimierz Wieczorek, z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 30A, 62-004 Czerwonak, NIP: 665-001-63-22, REGON: 310518211, zwany dalej Organizatorem.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Konkurs organizowany jest na profilu w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/WydawnictwoVesper. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie najlepszych komentarzy umieszczonych pod postem konkursowym
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 7. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
 8. Konkurs trwa od dnia 16.01.2019 r. do godziny 24:00 dnia 21.01.2019 r.,
 • 2 Uczestnicy konkursu
 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (zwana dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że: a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; d) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, e) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; f) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; g) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.
 • 3 Zasady i przebieg Konkursu
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne, powołane przez Organizatora, zwane dalej Moderatorami.
 2. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 3. Posiadać zarejestrowany profil prywatny w serwisie społecznościowym Facebook.
 4. Mieć status Fana na profilu www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 5. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.
 6. Przystąpienie do Konkursu, o którym mowa w punkcie 2, jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, zwanym dalej Zgłoszeniem.
 7. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia w trakcie całego Konkursu.
 8. Jeśli odpowiedź ze Zgłoszenia nie będzie spełniała warunków Regulaminu, nie zostanie zaakceptowana przez Moderatora. Oznacza to, że takie Zgłoszenie jest nieważne.
 9. Ogłoszenie wyników Konkursu, a tym samym rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.
 10. O wynikach Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem informacji opublikowanej na profilu organizatora na portalu Facebook.com www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 • 4 Nagrody
 1. Nagroda główna – 1x egzemplarz recenzencki książki „Inkub”
 2. Koszty wysyłki nagrody pokrywa organizator. Nie wysyłamy nagród za granicę RP.
 • 5 Miejsce, czas i zasady Konkursu
 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 2. Konkurs trwa od dnia 16.01.2019 r. do godziny 24:00 dnia 21.01.2019 r.,
 3. Zadanie konkursowe jest określone na profilu i wymaga opublikowania komentarza pod postem konkursowym, na profilu https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 • 6 Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Zadaniem Uczestnika jest publikacja komentarza pod postem konkursowym na zadany w poście temat
 2. Organizator dokona oceny komentarzy i ogłosi zwycięzców na fanpage’u pod adresem: https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w §4
 4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 • 7 Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w §6 Regulaminu.
 3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni na fanpage`u https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper wiadomości prywatnej z podaniem danych: a) imię i nazwisko b) adres korespondencyjny c) numer telefonu d) adres mailowy
 4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 4 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną przekazane uczestnikom w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. 4.
 6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
 • 8 Zakres odpowiedzialności Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku; f) nie ukończyli 18 lat.
 • 8 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

9 Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: bartosz.zujewski@inrock.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  22.01.2018 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Konkurs Facebook – regulamin
5 (100%) 4 votes