Facebook
Instagram
YouTube

Szczegółowy
REGULAMIN KONKURSU

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wiosenny”, dalej zwany Konkursem.
 2. Organizatorem konkursu jest In Rock Music Press Włodzimierz Wieczorek, z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 30A, 62-004 Czerwonak, NIP: 665-001-63-22, REGON: 310518211, zwany dalej Organizatorem.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Konkurs organizowany jest na profilu w serwisie społecznościowym Facebook: www.facebook.com/WydawnictwoVesper. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie najlepszych komentarzy umieszczonych pod postem konkursowym
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 7. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
 8. Konkurs trwa od dnia 10.04.2018 r. do godziny 11:00 dnia 17.04.2018 r.,
 • 2 Uczestnicy konkursu
 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (zwana dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że: a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; d) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, e) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; f) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; g) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.
 • 3 Zasady i przebieg Konkursu
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne, powołane przez Organizatora, zwane dalej Moderatorami.
 2. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 3. Posiadać zarejestrowany profil prywatny w serwisie społecznościowym Facebook.
 4. Mieć status Fana na profilu www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 5. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.
 6. Przystąpienie do Konkursu, o którym mowa w punkcie 2, jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, zwanym dalej Zgłoszeniem.
 7. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia w trakcie całego Konkursu.
 8. Jeśli odpowiedź ze Zgłoszenia nie będzie spełniała warunków Regulaminu, nie zostanie zaakceptowana przez Moderatora. Oznacza to, że takie Zgłoszenie jest nieważne.
 9. Ogłoszenie wyników Konkursu, a tym samym rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.
 10. O wynikach Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem informacji opublikowanej na profilu organizatora na portalu Facebook.com www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 • 4 Nagrody
 1. Główną nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 50 zł do wykorzystania w księgarni internetowej www.vesper.pl, który zostanie wręczony autorowi najlepszego komentarza.
 2. Nagrodami dodatkowymi są ewentualne kolejne bony do naszego sklepu www.vesper.pl.
 3. Nie ma możliwości zamiany bonu na ekwiwalent pieniężny.
 4. Koszty wysyłki nagrody pokrywa organizator. Nie wysyłamy nagród za granicę RP.
 • 5 Miejsce, czas i zasady Konkursu
 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 2. Konkurs trwa 10.04.2018 r. do godziny 11:00 dnia 17.04.2018 r
 3. Zadanie konkursowe jest określone na profilu i wymaga opublikowania komentarza pod postem konkursowym, na profilu https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 • 6 Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Zadaniem Uczestnika jest publikacja komentarza pod postem konkursowym na zadany w poście temat
 2. Organizator dokona oceny komentarzy i ogłosi zwycięzców na fanpage’u pod adresem: https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w §4
 4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper
 • 7 Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w §6 Regulaminu.
 3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni na fanpage`u https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper wiadomości prywatnej z podaniem danych: a) imię i nazwisko b) adres korespondencyjny c) numer telefonu d) adres mailowy
 4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 4 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną przekazane uczestnikom w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. 4.
 6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
 • 8 Zakres odpowiedzialności Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku; f) nie ukończyli 18 lat.
 • 8 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

9 Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: bartosz.zujewski@inrock.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/WydawnictwoVesper i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  22.01.2018 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Konkurs Facebook – regulamin
5 (100%) 1 vote